ASOCIÁCIA OBČANOVBENINU V SLOVENSKEJREPUBLIKE
- ABS-
STANOVY
2001, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KAPITOLA I.- VŠEOBECNOSTI

ČLÁNOK I.

ODSTAVEC 1: V Slovenskej republike sa zakladá Asociácia občanov Beninu v Slovenskej republike / v skratke „ ABS".
ODSTAVEC 2: ABS je organizácia , ktorá má za cieľ informovať kompetentných orgánov Beninu a Slovenska o situácií jej členov s ich súhlasom / okrem prípadu vyššej moci /
ODSTAVEC 3: Asociácia má sídlo Veľké Leváre, Adresa: Štefánikova 461, 908 72
Asociácia občanov Beninu v Slovenskej republike je vnímavá voči všetkým problémom týkajúcim sa Afriky vo všeobecnosti a zvlášť našej krajiny, Republiky Beninu. Nikdy sa nesmie prestať zaujímať o záujmy každého z jej členov a Republiky Beninu.

KAPITOLA II.- ČLENSTVO

ČLÁNOK I.
ODSTAVEC 1: Členom Asociácie sa môže stať každý jeden občan Beninu, ktorý žije v Slovenskej      republike, ako aj členovia jeho rodiny.
ODSTAVEC 2: V rámci ABS môžu byt' aj iné organizácie beninských občanov, ktorých  ciele a činnosť nenarušia dobrý chod a fungovanie Asociácie.
ODSTAVEC 3: Členom Asociácie sa môže stať každá osoba, ktorá splní podmienky členstva.
Súbor týchto podmienok sa nachádza na osobitnom liste - prihláške.

ČLÁNOK II.: 

Členom Asociácia sa stáva každý kto po vyplnení prihlášky dostal kladné vyjadrenie Výkonného výboru.

 

 KAPITOLA III .- CIELE A ČINNOSŤ

ČLÁNOK  I.:

DSTAVEC 1: Asociácia je nezisková a nepolitická organizácia, ktorá vznikla s cieľom udržiavania dobrých vzťahov:

  • medzi jej členmi
  • medzi ňou a inými zákonnými asociáciami, ktoré majú rovnaké ciele a úmysly ako ona

ODSTAVEC 2: Asociácia /ABS / má za cieľ podporovať zblíženie sa jej členov, priniesť im morálnu pomoc, a v rámci svojich možností aj pomoc materiálnu, ako i ochraňovať ich záujmy.

ODSTAVEC 3: Asociácia informuje kompetentné orgány Republiky Beninu o ťažkostiach a rôznych udalostiach jej členov žijúcich v Slovenskej republike. Všetkých svojich členov tiež informuje o všetkých akciách, ktoré by pre nich mohli byt' zaujímavé a užitočné pre ich vzdelávanie, či ich povolanie.

ČLÁNOK II.: 

ODSTAVEC 1: Asociácia /ABS/ si tiež dala za ciel' podporovať beninskú kultúru. Zaväzuje sa organizovať a držať' patronát nad športovými, kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami.

ODSTAVEC 2: Keďže Asociácia má za cieľ udržiavať medzi svojimi členmi súlad a dobré vzťahy, pripadá jej úloha dozerať nad ich kultúrnymi a spoločenskými identitami.

ODSTAVEC 3: V rámci svojich možností, musí každý člen /ABS/ priniesť Asociácií významnú pomoc.

KAPITOLA IV.- ORGÁNY ASOCIÁCIE  A  ICH  PRÁVOMOCI

ČLÁNOK  I.:

Štruktúra  ABS je nasledovná: Spoločenstvo, Sekcia a Asociácia

ČLÁNOK II.: 

ODSTAVEC 1: Termín Spoločenstvo bol vybraný na označenie základnej štruktúry ABS. Jeden (1) člen ABS, ktorý má sídlo na hociktorom mieste Slovenskej republiky môže zastupovať, alebo tvoriť Beninské spoločenstvo, po schválení Koordinačného výboru (KV).

ODSTAVEC 2: Sekcia, je štruktúra, ktorá zoskupuje Spoločenstvá v danom regióne, určenom Výkonným Výborom.

ODSTAVEC 3: Asociácia združuje všetkých členov ABS rozdelených do Spoločenstiev a Sekcií

ČLÁNOK III.:

Orgány ABS:

1-  najvyšší orgán: Valné zhromaždenie (VZ)

2-  výkonný orgán: Výkonný výbor (VV)

3-  kontrolný orgán: Koordinačný výbor (KV)

4-  Výbor sekcií (VS)

ČLÁNOK IV.: 

ODSTAVEC 1: Každá sekcia si zvolí výbor sekcie. Slobodne stanoví počet členov, ktorí ju tvoria.

ODSTAVEC 2: Výbor sekcie má na starosti všetky vzdelávacie a spoločensko-kultúrne otázky sekcie. Je jej zverená oblasť informácii, vzťahov a koordinácie aktivít medzi spoločenstvom, ktoré ju tvoria.

O svojich aktivitách informuje členov Výkonného Výboru a svojich členov informuje o rozhodnutiach prijatých Výkonným Výborom.

ODSTAVEC 3: Asociácia je riadená Výkonným Výborom, v období medzi dvomi Valnými zhromaždeniami.

ČLÁNOK V.:

ODSTAVEC 1: Výkonný Výbor sa skladá minimálne z troch členov, tento počet môže byť zmenený Valným zhromaždením.

1.Prezident

2.Generálny tajomník

3.Pokladník

ODSTAVEC 2: Prezident je prvým predstaviteľom Asociácie. Predsedá Výkonnému výboru, Koordinačnému výboru. Dozerá na dodržiavanie rozhodnutí, prijatých Výkonným výborom,  Koordinačným výborom a Valným zhromaždením.

ODSTAVEC 3:Generálny tajomník má na starosti vzdelávacie, kultúrne a spoločenské záležitosti. 

S časovou presnosťou vedie archívy Asociácie, register zápisov, je mu zverená korešpondencia medzi jednotlivými Sekciami. Zastupuje Prezidenta v jeho neprítomnosti.

ODSTAVEC 4: Pokladník má na starosti riadenie financií Asociácie. Presne na deň vystavuje účtovné dokumenty Asociácie,  s výdavkami narába presne podľa nariadení Výkonného Výboru.

ODSTAVEC 5: Členovia Výkonného Výboru sa na zvolenie prezidenta musia zísť na svojom mimoriadnom zasadnutí po písomnej dohode jednoduchej väčšiny jej členov. Výkonný Výbor sa stará o všetky práve prebiehajúce záležitosti. Avšak Valné zhromaždenie alebo koordinačný výbor ju môže požiadať o pravidelný zápis.

ČLÁNOK VI.: 

ODSTAVEC 1: Koordinačný Výbor je zložený zo zástupcov Sekcie a všetkých členov Výkonného Výboru. Zíde sa minimálne dvakrát do roka na bežnom zasadnutí na zvolanie Výkonného Výboru.

ODSTAVEC 2: Koordinačný Výbor musí plniť úlohy vytýčené na Valnom zhromaždení.

ODSTAVEC 3: V prípade potreby môže každý člen Koordinačného výboru zvolať jeho mimoriadne zasadnutie, pod podmienkou, že ho zvolá minimálne 14 dní vopred.

ČLÁNOK VII.:

ODSTAVEC 1: Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie.

ODSTAVEC 2: Valné zhromaždenie sa zíde na svojom riadnom zasadnutí raz do roka.

 Na zvolanie Koordinačného výboru zísť aj na svojom mimoriadnom zasadnutí.

ODSTAVEC 3: Valné zhromaždenie najmä:

a)Rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti asociácie

b)Schvaľuje stanovy asociácie, ich zmeny a doplnky, schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení

c)Volí a odvoláva členov výboru

d)Rozhoduje o zrušení asociácie

ČLÁNOK VIII:

ODSTAVEC 1: Zasadnutie každého orgánu ABS sa môže uskutočniť, len ak sa na ňom fyzicky zúčastnia dve tretiny jeho členov.

ODSTAVEC 2: Ako spôsob voľby sa používa jednoduchá väčšina.

ODSTAVEC 3: Voliť a zvolení môže byť každý člen, ktorý dovŕšil vek 18 rokov v deň volieb

KAPITOLA V.- ODPORÚČANIA A POVINNOSTI

ČLÁNOK I.:

 

ODSTAVEC 1: Pre skutočnú podporu zblíženia sa členov ABS sa očakáva vzájomný rešpekt od každého.

ODSTAVEC 2: Vzájomná pomoc členov Asociácie je pre všetkých povinnosťou.

ODSTAVEC 3: Výkonný Vybor musí v záujme zachovania  záujmov Asociácie rešpektovať ciele a úmysly Asociácie.

ČLÁNOK II.: 

 

ODSTAVEC 1: Každý člen Asociácie má morálnu povinnosť informovať Výkonný Výbor o všetkých zmenách, alebo dôležitých spoločenských udalostiach, ktoré by mohli priamo ovplyvniť jeho vlastnú existencia a existenciu všetkých členov Asociácie ( úmrtie, svadba, narodenie, krst, promocia, zmena bydliska, atď...)

ODSTAVEC 2: Každý člen Asociácie musí platiť členské príspevky, osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach a plniť si svoje ostatné povinnosti člena ABS.

ODSTAVEC 3: Povinnosti členov ABS sú nasledovné:  

  • rešpektovať stanovy
  • rešpektovať rozhodnutia orgánov
  • aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie.

ČLÁNOK II.:

ODSTAVEC 1: Každý člen Asociácie, ktorý spôsobí vážny priestupok, ktorý by mal za následok určitú škodu pre Asociáciu bude sankcionovaný. Typy sankcií sú nasledovné: 

  • pokarhanie na základe rozhodnutia Výkonného Výboru
  • poharkanie a pokuta na základe rozhodnutia Koordinačného Výboru
  • vylúčenie z Asociácie na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.

Tieto sankcie sa udeľujú podľa stúpajúcej vážnosti.

 KAPITOLA VI. ZÁNIK ASOCIACIE

ODSTAVEC I: Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčenín s iným združením.

ODSTAVEC 2: O rozpustení Asociácia musí rozhodnúť nadpolovičná  väčšina členov Asociácie.

 ODSTAVEC 3: Ak zaniká Asociácia rozpustením, výbor ustanoví likvidátora.

ODSTAVEC 4: Pri zániku sa najprv uhradia všetky pohľadávky a záväzky Asociácie. Zvyšný hnuteľný a nehnuteľný majetok sa použije výlučne na humanitné alebo charitatívne účely v súlade s pôvodnými cieľmi Asociácie.

KAPITOLA VII.-  PROSTRIEDKY A POZMENENIA

ČLÁNOK I.:

ODSTAVEC 1:Finančné prostriedky ABS sú tvorené z mesačných členských príspevkov jej členov, dobrovoľnými príspevkami,  subvenciami, darmi a odkázanými prostriedkami.

ODSTAVEC 2: Mesačný členský príspevok je stanovený Valným zhromaždením.

ČLÁNOK II.:

Každá zmena týchto Stanov musí byť schválená jednoduchou väčšinou účastníkov

prítomných na valnom zhromaždení. Právoplatnosť pozmeňovacích návrhov nadobúda účinnosť po ich schválení Valným zhromaždením a Ministerstvom Vnútra Slovenskej republiky

Tento dokument vstupuje do platnosti dňom registrácie na Ministerstve Vnútra SR

Odtlačok  hranatej pečiatky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná dňa 3.12.2001, číslo spisu VVS/1-900/90-18954

Guľatá pečiatka: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pečiatka: JUDr. Stanislav Bečica, riaditeľ odboru všeobecnej vnútornej správy, podpis v.z nečitateľný

 

 

 

benin logo

 

mapa